• Live chat
 • Facebook
 • Google Plus
 • rss

Adatvédelmi nyilatkozat

×
×

A DoclerNet Hosting Korlátolt Felelősségű Társaság, (székhely: 1101 Budapest, Expo tér 5-7.; cégjegyzékszám: 01-09-186097; adószám: 24855608-2-42 (a továbbiakban: Adatkezelő) a felhasználók személyes adatainak kezelése során a vonatkozó jogszabályoknak teljes körűen eleget tesz annak érdekében, hogy az Adatkezelő által üzemeltetett hoszting szolgáltatásokat a felhasználók adatvédelmi szempontból biztonságosan használhassák.

A nyilatkozat kialakítása során figyelembe vettük az erre vonatkozó hatályos jogszabályokat:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt (a továbbiakban: Infotv.),
 • az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény,
 • a hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény XVII. fejezetében foglalt rendelkezések,
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.

Az Adatkezelő a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeli.

A DoclerNet Hosting Korlátolt Felelősségű Társaság ezúton teszi közzé az adatvédelmi és -kezelési elveit és politikáját, melyet magára nézve kötelező erővel ismer el. A jelen nyilatkozat célja, hogy szolgáltatásaink minden területén, minden egyén számára bármiféle (nemi, faji, vallási, stb.) megkülönböztetés nélkül biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak feldolgozása során.

1. Fogalmak

Az Infotv. rendelkezik az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.

A törvény értelmében:

Személyes adat

a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Különleges adat

a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

Adatkezelés

az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

Adatkezelő

az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatfeldolgozás

az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

Adatfeldolgozó:

az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;

Adattovábbítás

az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Nyilvánosságra hozatal:

az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés

az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;

Hozzájárulás

az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

2. Adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a Felhasználók azonosíthatóságának megvalósítása, és a szolgáltatás személyre szabási lehetőségének biztosítása, illetve a weboldalon elérhető szolgáltatások biztosítása. Ennek érdekében Adatkezelő az alábbi személyes adatokat kezeli:

 • név
 • e-mail cím
 • adószám (cég esetén)
 • szem.ig szám
 • lakcím
 • telefonszám

Adatkezelő csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. Adatkezelő személyes adatot a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

3. Adatkezelés időtartama

A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a konkrét adat törléséig tart. Adatkezelő a számlázásból eredő adatok kezelését a vonatkozó jogszabályok, adótörvények alapján, különösen az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben foglaltaknak megfelelő ideig kezeli. Amennyiben a Felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg, vagy a honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, az Adatkezelő jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. Az Adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

4. Személyes adatok kezelésének jogalapja, Adatkezelő kötelezettségei

Az Adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevétele igénylést vagy regisztrációt tesz szükségessé, mely személyes, illetve céges adatok megadásával járhat. Ezen adatok közlése önkéntes és kizárólag a Felhasználó akaratából történik. Az igénylés, illetve regisztráció során megadott adatok valódiságáért a Felhasználó vállal felsőséget. Az igénylő, illetve regisztrációs lap kitöltésével a Felhasználó az általa közölt adatoknak az Adatkezelő által történő kezeléséhez hozzájárul.

Az Adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az Infotv. és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, valamint megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

5. Felhasználók jogai

Személyes adataik kezeléséről a Felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az érintett kérelmére az Adatkezelő egyértelmű és részletes tájékoztatást ad az érintett adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A Felhasználó kérheti továbbá személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak törlését vagy zárolását. Ha az Adatkezelő a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az érintett a bírósághoz, továbbá a Hatósághoz fordulhat.

Felhasználók jogaik megóvása érdekében személyes adataikkal kapcsolatos panasszal a következő hatósághoz fordulhatnak:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

URL :http://naih.hu

6. Automatikusan keletkező adatok (naplóállományok)

A szolgáltatások során keletkező naplóállományok elemzése fontos információkat nyújt az Adatkezelő számára. Szervereink automatikusan regisztrálják felhasználóink IP-címét, az általuk használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és néhány más információt. Az ilyen információk a Felhasználók személyazonosítására nem alkalmasak, kizárólag összesített és feldolgozott (aggregált) formában hasznosítjuk. Ezeket az adatokat az oldalstatisztikák készítéséhez, a szolgáltatások adminisztrálásához, a látogatók szokásainak elemzéséhez szükségesek, melyek a szolgáltatásaink esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében használjuk fel, illetve szolgáltatásaink színvonalának emelését segítik elő. Az adatokat a Felhasználók által megadott egyéb adatokkal semmilyen formában nem kapcsoljuk össze.

Az adatkezelés célja a rendszer biztonságos és folyamatos működésének biztosítása. Az Adatkezelő által kezelt adatokhoz kizárólag az Adatkezelő férhet hozzá. A fent leírt adatok (és naplóállományok) keletkeztetéséhez és kezeléséhez a Felhasználó a szolgáltatás igénybevételével hozzájárul.

7. Az adatok felhasználása

Az Adatkezelő a rendelkezésére álló fenti adatokat harmadik személy részére nem adja ki.

Az Adatkezelő az adatok biztonságáért a tőle elvárható módon mindent megtesz. Az Adatkezelő nem vállal semmilyen felelősséget/kötelezettséget az internet jellegéből adódó technikai hibákért, elírásokért.

Amennyiben további kérdése, panasza van az adatkezelésünket illetően, kérjük lépjen velünk kapcsolatba a www.doclernet.hu weboldalunkon megadott elérhetőségeink egyikén keresztül.

8. Az adatvédelmi nyilatkozat módosításának lehetősége

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi nyilatkozatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a hatályos módosított adatvédelmi nyilatkozatot.

Kelt: Budapesten, 2014. június 25. napján